V?eobecné obchodní podmínky

V?eobecné obchodní podmínky spole?nosti LOGIK, s.r.o. ú?inné od 1. 1. 2015

sjednané v souladu s ust. § 1751 a násl. zákona ?. 89/2012 Sb., ob?ansky zákoník (dále jen ?OZ“)

VOP ke sta?ení ZDE

Objednávka ke sta?ení ZDE

I. Postup p?i uzav?ení smlouvy

1. Spole?nost LOGIK, s.r.o., se sídlem Praha 10 - Stra?nice, Rado?ovická 996/4, I? 25748483, sp. zn.: C 66683 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen ?zhotovitel“), uzavírá s objednatelem (dále jen ?objednatel“) smlouvu o dílo (dále jen ?smlouva“), jejím? p?edmětem je plnění objednané objednatelem u zhotovitele (dále také jen ?zbo?í“ nebo ?plnění“) a souvisí s obchodní ?inností zhotovitele. Pokud nebude mezi stranami dohodnuto jinak, jsou tyto v?eobecné obchodní podmínky (dále jen ?VOP“) nedílnou sou?ástí ka?dé smlouvy o dílo uzav?ené se zhotovitelem, bez ohledu na to, zda je daná smlouva uzav?ena písemně ?i jinym zp?sobem (nap?íklad na podkladě zaslané e-mailové objednávky). Tyto VOP jsou k dispozici na stránkách zhotovitele, pod linkem VOP jsou sou?ástí obchodní korespondence. Objednatel a zhotovitel jsou dále ozna?ováni té? jako ?smluvní strany“.

2. P?edmětem smluvního vztahu m??e byt zhotovení díla nebo dodávka věci nebo prodej věci nebo jiny smluvní závazek zhotovitele a? pojmenovany nebo nepojmenovany, ve kterém je zhotovitel zavázán provést ur?ené dílo nebo dodat ur?enou věc, pop?. ur?enou věc prodat. P?edmět smluvního vztahu je vymezen v písemné smlouvě nebo objednávce (poptávce).

3. K uzav?ení smluvního vztahu (dále jen ?smlouvy“) mezi zhotovitelem a objednatelem dochází podpisem písemné smlouvy o dílo nebo potvrzením (akceptací) písemné ?i e-mailové objednávky na zhotovení díla nebo na prodej objednaného plnění (zbo?í) a to jakoukoli formou (nap?. faxem, ?i emailem). K uzav?ení smlouvy dochází také akceptací nabídky zhotovitele ze strany objednatele bez vyhrad.

4. Po uzav?ení smlouvy je jakákoliv změna smluvního vztahu (obsahu smlouvy) mezi zhotovitelem a objednatelem mo?ná jen na základě souhlasného projevu v?le obou smluvních stran, a to v písemné formě, nebo pro-st?ednictvím faxu ?i e-mailu.

5. Za?le-li zhotovitel objednateli nabídku, není odpově? objednatele s dodatkem, odchylkou vyhradou nebo jinou změnou, která mění podmínky nabídky, p?ijetím nabídky ve smyslu § 1740 odst. 3 OZ, nebo uzav?ením smlouvy, ale pouze novou nabídkou.

6. Uzav?enou smlouvu nem??e objedna-tel bez dohody se zhotovitelem jednostranně ukon?it.

7. Zhotovitel je oprávněn splnit závazek ze smlouvy osobně nebo prost?ednictvím jiné osoby/osob.

8. Zhotovitel je oprávněn postoupit práva a povinnosti vyplyvající ze smlouvy na t?etí osobu/osoby. O takovém postoupení bude objednatele informovat písemně.

II. Vymezení práv a povinností

1. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli pot?ebnou sou?innost a ve?keré nezbytné podklady za ú?elem splnění smlouvy v rozsahu a kva-litě zp?sobilé pro ?ádné splnění povinností zhotovitele, vyplyvajících ze smlouvy, a to v době nebo ve lh?tách ur?enych zhotovitelem. Dále je objednatel povinen poskytovat jakoukoliv dal?í nezbytnou sou?innost, kterou bude zhotovitel po?adovat v souvislosti se specifikací vyrobních podklad?, schvalováním korektur a vzor?, ?i p?i odběrech hotovych děl. Objednatel se zavazuje respektovat a dodr?ovat Směrnici pro p?edávání tiskovych podklad? (dále jen ?Směrnice“), která specifikuje postup p?edávání tiskovych podklad? objednatelem k rukám zhotovitele.

2. Bude-li objednatel v prodlení s dodáním pot?ebnych podklad? nebo neposkytne sou?innost, vyhrazuje si zhotovitel právo nezahájit ?i pozastavit plnění ze smlouvy a? do doby, ne? obdr?í po?adované podklady ?i dojde k po?adované sou-?innosti, p?i?em? v rámci technickych a ?asovych mo?ností zhotovitele se p?imě?eně prodlu?uje (p?i-nejmen?ím o dobu prodlení objednatele) i termín pro plnění zhotovitele a takovéto prodlou?ení termínu plnění není prodlením na straně zhotovitele. V takovém p?ípadě za?adí zhotovitel objednané plnění do nejbli??ího volného termínu podle kapacitních mo?ností a není odpovědny za prodlení. Trvá-li prodlení objednatele s poskytnutím podklad? nebo pot?ebné sou?innosti déle jak 10 dn?, má zhotovitel právo od smlouvy odstoupit.

3. V p?ípadě, kdy dojde k pozastavení zhotovování díla z d?vodu prodlení na straně objednatele, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve vy?i 2% z ceny díla za ka?dy zapo?aty den prodlení objednatele s poskytnutím pot?ebné sou?innosti nebo nezbytnych podklad? dle odst. 1. a 2. tohoto ?lánku. Smluvní pokuta dle p?edchozí věty je limitována do 50% ceny plnění bez DPH, které je uvedeno ve smlouvě. Objednatel dále odpovídá za ve?kerou ?kodu v?etně u?lého zisku vzniklou zhotoviteli v d?sledku neposkytnutí pot?ebnych podklad? nebo neposkytnutí pot?ebné sou?innosti.

4. Pro p?ípad dodání chybnych podklad? ze strany objednatele pro zhotovení díla, platí, ?e objednatel, po?adující změnu díla vyhotoveného na základě chybnych podklad?, uhradí zhotoviteli zp?sobenou ?kodu a vícenáklady spojené se změnou díla.

5. V p?ípadě, ?e objednatel po?aduje zhotovení díla na základě podklad? ?i pokyn?, které jsou nevhodné nebo se následně projeví jako nevhodné, neúplné ?i nesprávné, je zhotovitel oprávněn, nikoliv v?ak povinen, objednatele na tuto skute?nost upozornit. V p?ípadě ?e zhotovitel tuto skute?nost zjistí a vyzve objednatele k nápravě, je objednatel povinen dodat úplné a správné podklady nejpozději v termínu ur?eném zhotovitelem nebo bez zbyte?ného odkladu od vyzvy zhotovitele. Trvá-li objednatel na provedení díla dle p?vodních pokyn? ?i podklad?, nebo nevyjde-li jejich nevhodnost ?i nesprávnost najevo je?tě p?ed zahájením provádění díla, zhotovitel dílo provede, p?i?em? ale neodpovídá za vady díla, prodlení ?i ?kody zp?sobené pou?itím těchto nevhodnych podklad? nebo pokyn?.

6. V p?ípadě, ?e se vyskytnou v podkladech nebo p?i provádění díla zhotovitelem nejasnosti, je zhotovitel oprávněn ?ádat objednatele o sou?innost a pot?ebná vysvětlení a k tomu poskytnout lh?tu, o kterou se prodlou?í doba plnění, ale která nesmí p?ekro?it více jak 3 dny. Pokud v uvedené lh?tě objednatel sou?innost neposkytne, bude postupováno podle odst. 1. a 2. tohoto ?lánku.

7. Objednatel bezvyhradně odpovídá za podklady a pokyny dodané zhotoviteli k jejich zpracování v rámci objednaného plnění. Objednatel je povinen zajistit oprávněnost u?ití jím dodanych podklad? nebo materiál?, které jsou chráněny autorskym právem nebo právem du?evního vlastnictví, a dále se zavazuje, ?e p?i vyu?ití podklad? a materiál? zhotovitelem, nedojde k poru?ení práv t?etích osob ?i poru?ení právních p?edpis?. Pro vylou?ení jakychkoliv pochybností objednatel prohla?uje, ?e je v jeho dispozici platná licence k u?ití, rozmno?ování a roz?i?ování autorskych a obdobnych děl obsa?enych v podkladech p?edanych zhotoviteli. Zhotovitel není povinen zkoumat a nenese odpovědnost za podklady a pokyny, které mu objednatel p?edal nebo ur?il k u?ití, ani nenese odpovědnost za eventuální neoprávněné u?ití ochrannych známek, copyright?, ?i jinych autorskych děl v dodanych podkladech nebo v pokynech ur?enych k realizaci plnění dle smlouvy.

8. Objednatel není oprávněn k p?ítomnosti u provádění díla, pokud se tak smluvní strany nedohodnou písemně.

III. Podmínky pro dodání plnění

1. Místem dodání zbo?í je provozovna zhotovitele: Praha 9, Pod ?ancemi 196/4, PS? 19000, nebude-li ve smlouvě ur?eno jinak.

2. Má-li byt zbo?í dodáno do místa ur?eného objednatelem a p?epravu zaji??uje zhotovitel, je zhotovitel oprávněn zbo?í p?edat kterékoliv osobě v místě, které objednatel ur?í. Vhodnost a zp?sob p?epravy ur?uje zhotovitel. Cena p?epravy a cena balného, bude sjednána ve smlouvě.

3. Je povinností objednatele zbo?í p?evzít. Tato povinnost se tyká i dodání pouze ?ásti smluveného plnění nebo plnění s vadami. K prokázání p?evzetí zbo?í objednatelem slou?í dodací list podepsany objednatelem nebo osobou, jednající za objednatele, kterou m??e byt pracovník objednatele, subdodavatel objednatele, zaměstnanec, zmocněnec nebo jiná osoba vydávající se v místě dodání za osobu pově?enou k p?evzetí dodávaného zbo?í.

4. Skladné: Nezajistí-li objednatel p?evzetí zbo?í v místě dodání (je p?itom nerozhodné, zda je místem dodání provozovna zhotovitele nebo jiné místo ur?ené objednatelem) v den ur?eny ve smlouvě jako den dodání, bude zbo?í uskladněno v provozovně zhotovitele. Za ka?dy den skladování zbo?í, po?ínaje od prvého dne následujícího po dni dodání, bude ú?továno skladné ve vy?i 20,00 K? za ka?dou paletu se zbo?ím a zapo?aty den skladování zbo?í. Okam?ikem uskladnění zbo?í u zhotovitele p?echází nebezpe?í ?kody na zbo?í na objednatele. V p?ípadě, ?e objednatel neodebere zbo?í do 90 dn? ode dne dodání, je zhotovitel oprávněn zbo?í sám prodat t?etí osobě nebo zlikvidovat. Finan?ní prost?edky z prodeje zbo?í se zapo?ítávají nejprve na skladné a poté proti ostatním splatnym závaz-k?m objednatele za zhotovitelem. Zhotoviteli v takovém p?ípadě vedle skladného nále?í vedle smluvené ceny zbo?í i náklady za marné provedení dodávky zbo?í a nárok na úhradu ostatních vzniklych ?kod.

5. Dojde-li k prodlení s dodáním zbo?í z d?vodu vylu?ně na straně zhotovitele, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve vy?i 0,05% denně z ceny zbo?í nebo té jeho ?ásti, se kterou je zhotovitel v prodlení.

6. Objednatel je povinen vrátit europalety, palety, boxpalety, rámy, desky, pop?. víka k europaletám (dále jen ?vratné obaly“) zhotoviteli, leda?e se smluvní strany nedohodnou jinak. V p?ípadě, ?e nebudou vratné obaly vráceny ani do 30 dn? ode dne dodání zbo?í objednateli, nebo do doby uvedené ve smlouvě, p?echází vlastnické právo k vratnym obal?m na objednatele bez mo?nosti jejich vrácení zhotoviteli a zhotovitel cenu vratnych obal? v obvyklé ceně vyú?tuje objednateli k zaplacení s p?ipo?tením p?íslu?né sazby daně z p?idané hodnoty.

7. Nebezpe?í ?kody na věci p?echází na objednatele okam?ikem p?evzetí zbo?í objednatelem nebo osobou objednatelem ur?enou, zástupcem objednatele, jeho pracovníkem, zaměstnancem nebo t?etí osobou, která se nachází v místě dodání zbo?í a vydává se za osobu pově?enou k p?evzetí dodávaného zbo?í. Nebezpe?í ?kody na věci p?echází na objednavatele také p?i p?edání zbo?í prvnímu dopravci objednatele.

8. Je-li objednavatel v prodlení s p?evzetím zbo?í, p?echází na něho nebez-pe?í ?kody na věci v první den prodlení s p?evzetím zbo?í.

9. Objednatel nabyvá vlastnického práva ke zbo?í, jakmile je mu zbo?í dodáno.

IV. Cena a platební podmínky

1. P?i p?edání zbo?í nebo po p?edání zbo?í vystaví zhotovitel daňovy doklad s uvedením jeho ceny, její? splatnost nastává, nebude-li ujednáno jinak, 15 dnem od vystavení daňového dokladu. V p?ípadě, ?e bude objednatel v prodlení s p?evzetím zbo?í, nastává splatnost ú?tované ceny 15 dnem prodlení objednatele s p?evzetím zbo?í. K ceně bude p?ipo?tena DPH podle platné právní úpravy.

2. P?i prodlení s úhradou ú?tované ceny za zbo?í nebo jiné oprávněně ú?tované ?ástky, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní úroky z prodlení v denní vy?i 0,05% z dlu?né ?ástky a? do zaplacení.

3. Bude-li objednatel v prodlení s placením má zhotovitel právo, nerealizovat dal?í objednané plnění, pop?. zastavit nebo pozastavit realizaci dal?ího plnění, eventuálně má zhotovitel právo vy?kat s p?edáním plnění, a? do doby úplného zaplacení dlu?né ?ástky ze strany objednatele. Vyu?ije-li zhotovitel práv uvedenych v p?edchozí větě, nedochází u něho k prodlení u jeho závazk? s dodáním dal?ího zbo?í z uzav?enych smluv s tím, ?e se termíny pro dodání zbo?í z uzav?enych smluv prodlu?ují o dobu, po kterou je objednatel v prodlení s pla-cením svych peně?itych závazk? v??i zhotoviteli. V takovém p?ípadě nemá objednatel nárok na úhradu vzniklych ?kod nebo pokut, na které by jinak měl nárok v d?sledku prodlení zhotovitele s p?edáním zbo?í objednateli ?ádně a v?as.

4. Objednatel je oprávněn provést zápo?et svych pohledávek za zhotovitelem pouze se souhlasem zhoto-vitele.

5. P?i prodlení objednatele s úhradou svych závazk? o více jak 30 dn? po splatnosti, je právem zhotovitele odstoupit od v?ech smluv uzav?enych mezi objednatelem a zhotovitelem nebo jen některé z nich.

V. Odpovědnost za vady a náhrada ?kody

1. Zhotovitel je povinen dodat zbo?í v mno?ství, jakosti a provedení, je? ur?uje smlouva, jinak v obvyklé kvalitě a provedení a v jakosti ur?ené právními p?edpisy.

2. Zhotovitel odpovídá pouze za vady, je? má zbo?í v okam?iku, kdy p?echází nebezpe?í ?kody na věci ze zhotovitele na objednatele.

3. Objed-natel je povinen provést prohlídku zbo?í, co do mno?ství, jakosti, provedení balení zbo?í, ihned p?i jeho p?evzetí.

4. Objednatel musí vady písemně reklamovat u objednatele ihned po jejich zji?tění, nejpozději v?ak do 5 pracovních dn? ode dne dodání zbo?í objednateli, jinak nároky z vad zanikají. V poslední den lh?ty k uplatnění reklamace musí byt reklamace doru?ena zhotoviteli.

5. Písemná reklamace musí obsahovat tyto nále?itosti: a) podrobná specifikace vady, b) rozsah vady, c) volba zp?sobu vy?e?ení ?i odstranění vady a d) dodání 10 ks zbo?í, které obsahují reklamovanou vadu. V p?ípadě, ?e reklamace nebude mít ve?keré nále?itosti uvedené v p?edchozí větě, hledí se na takovou reklamaci, jako by nebyla uplatněna.

6. Volbu zp?sobu odstranění vady nelze dodate?ně měnit.

7. Objednatel je povinen umo?nit zhotoviteli na jeho ?ádost do 2 pracovních dn? ode dne doru?ení reklamace kontrolu rozsahu celé dodávky zbo?í za ú?elem posouzení d?vodnosti reklamace. Bude-li kontrola provedena, sepí?í o jejích vysledcích smluvní strany zápis. Do doby vy?ízení reklamace je povinností objednatele uschovat a skladovat vadné zbo?í (vadné tisky). Objednatel se zavazuje s reklamovanym vadnym zbo?ím nenakládat, p?i?em? tento zákaz trvá do doby vy?ízení reklamace. P?i vy?ízení reklamace jako ned?vodné, bude objednatel vadné zbo?í uchovávat po dobu pěti let.

8. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 pracovních dn? reklamaci písemně vy?ídit bu? jako d?vodnou nebo jako ned?vodnou.

9. P?i volbě zp?sobu vy?e?ení ?i odstranění vad má objednatel nárok na:

a) dodání náhradního nového plnění, nebo

b) odstranění vad formou opravy, za p?edpokladu, ?e oprava je proveditelná a není nep?imě?eně nákladná;

v p?ípadě neproveditelné anebo nákladné opravy platí, ?e zhotovitel m??e vy?e?ení reklamace zajistit

dodáním náhradního nového plnění dle písm. a), nebo

c) poskytnutí p?imě?ené slevy z ceny dodaného zbo?í k úhradě do 30 dn?, nebo

d) odstoupení od smlou-vy zcela nebo z ?ásti, pokud rozsah celého plnění ze smlouvy vykazuje vadnost ve více jak 70ti procentech.

10. Vy?e?ením reklamace některym ze zp?sob? uvedeném v p?edchozím odstavci tohoto ?lánku, zaniká nárok objednatele na náhradu ?kody zp?sobené reklamovanou vadou zbo?í.

11. K dodání opraveného nebo nového zbo?í dojde za obdobnych dodacích podmínek dle smlouvy.

12. P?i prodlení zhotovitele s odstraním vad, nebo nedodáním nového zbo?í, je objednatel oprávněn po?adovat p?imě?enou slevu z ceny díla ve vy?i ceny vadného zbo?í.

13. Mno?stevní vady zbo?í budou primárně odstraněny dodáním zbo?í do sjednaného mno?ství v náhradní lh?tě 3 pracovních dn?.

14. V p?ípadě uplatnění reklamace nemá objednatel právo na zadr?ování placení ceny zbo?í.

15. Náhrada ?kody zp?sobené poru?ením smluvních povinností nebo vadou díla se ?ídí ustanoveními ob?anského zákoníku. Zhotovitel je ov?em povinen hradit objednateli pouze skute?nou ?kodu, nikoliv v?ak nep?ímé ?i následné ?kody a u?ly zisk. P?i sporu o náhradu ?kody není objednatel oprávněn zadr?ovat jakékoliv platby, které je povinen uhradit zhotoviteli dle jednotli-vych smluv, ?i takovéto nároky jakkoli zapo?ítávat.

16. Zhotovitel se zprostí povinnosti plnit závazky ze smluv, jako? i odpovědnosti za ?kodu v p?ípadě, ?e mu ve splnění povinnosti zabránila mimo?ádná, nep?edvídatelná a nep?ekonatelná p?eká?ka vzniklá nezávisle na jeho v?li, ?i nastaly skute?nosti vylu?ující jeho odpovědnost. Za mimo?ádnou, nep?edví-datelnou a nep?ekonatelnou p?eká?ku ?i za okolnosti vylu?ující odpovědnost se pova?uje mimo jiné: ?ivelná pohroma, stávka, dlouhodobé p?eru?ení dodávek energií, selhání techniky, epidemie, zásahy orgán? ve?ejné správy, apod.

VI. Povinnost ml?enlivosti

1. Smluvní strany jsou povinny zachovávat d?věrnost ve?kerych informací, se kterymi se seznámily v rámci plnění smluvních povinností, v?etně v?ech informací tykajících se náklad? a cen, dokumentace, nákres?, vzork? a jinych nezve?ejněnych informací, obchodní ?innosti, metod a postup?, interních dat,bez omezení na vy?e uvedené, které jim byly p?edány nebo zp?ístupněny p?ímo ?i nep?ímo druhou smluvní stranou (dále jen ?d?věrné informace“).

2. P?íjemce d?věrnych informací je povinen zachovávat o nich ml?enlivost, chránit je p?imě?enym zp?sobem proti úniku a nepo?izovat ?ádné kopie d?věrnych informací. P?íjemce je oprávněn d?věrné informace sdělit ?i zp?ístupnit t?etí osobě nebo po?izovat jejich kopie pouze na základě p?edchozího vyslovného písemného souhlasu druhé smluvní strany.

3. Závazek ml?enlivosti se nevztahuje na:

a) informaci o tom, ?e mezi stranami byla uzav?ena smlouva;

b) informace ve?ejně dostupné nebo v?eobecně známé i bez poru?ení závazku ml?enlivosti;

c) informace vy?adované v souladu s platnymi právními p?edpisy soudy, správními ú?ady, orgány

?innymi v trestním ?ízení, auditory pro zákonem;

d) stanovené ú?ely nebo nezávislymi poradci smluvních stran p?i zachování podmínek na ochranu

d?věrnosti informací stanovenych těmito VOP;

e) informace poskytnuté zhotovitelem t?etí osobě (subdodavateli), ktery se podílí na realizaci plnění v rozsahu uzav?ené smlouvy.

4. Zhotovitel je oprávněn k provedení plnění vyu?ívat externích pracovník? a je oprávněn jim sdělit ve?keré informace pot?ebné k provedení p?edmětu plnění.

VII. Závěre?ná ustanovení

1. Smluvní vztahy ze smluv uzav?enych mezi objednatelem a zhotovitelem se ?ídí ?eskym právním ?ádem.

2. Jakékoliv změny v identifika?ních údajích smluvních stran si jsou smluvní strany povinny bez zbyte?ného odkladu poté, co změna nastala, písemně oznámit.

3. Ustanovení § 1798 a? § 1801 OZ o adhezních smlouvách se neuplatní.

4. Nad rámec vyslovnych ustanovení smlouvy nebudou jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní ?i budoucí praxe zavedené mezi objednatelem a zhotovitelem.

5. Ve?keré spory vzniklé z uzav?ené smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou rozhodovány soudy ?eské republiky podle právního ?ádu ?eské republiky. Místně p?íslu?nym pro ?e?ení p?ípadnych spor? bude v?dy Obvodní soud pro Prahu 9, a pro spory, které rozhoduje v prvním stupni krajsky soud, Městsky soud v Praze.

6. V p?ípadě, ?e se smlouva a tyto VOP vyhotovují i v jiném ne? ?eském jazyce, má v p?ípadě rozpor? v jazykovém vykladu, p?ednost text smlouvy a VOP v ?eském jazyce.

7. Zhotovitel si vyhrazuje právo tyto VOP kdykoliv měnit a doplňovat, p?i?em? změně VOP jsou ú?inné ode dne jejich zve?ejnění na webové adrese zhotovitele, na které jsou umístěny.

8. Tyto V?eobecné obchodní podmínky spole?nosti LOGIK, s.r.o. jsou ú?inné od 1. 1. 2015.

E-mail: print@log.cz

桃红色界