LOGIK v Po?ernicích dostane dvě velkoplo?ná loga

Vyrobní závod spole?nosti LOGIK v pra?skych Horních Po?ernicích,?zamě?eny p?edev?ím na kartoná?, se do?ká nového ozna?ení. Stávající ?edá fasáda toti? kolemjedoucím nijak nenazna?uje, co se za ní skryvá. A to je ?koda, jeliko? náv?těva hornopo?ernické haly zanechá v ka?dém silny dojem.

Proto padlo rozhodnutí o umístění velkoplo?ného světelného loga LOGIK Print & Postpress o rozměrech 7x3 metr?, p?i?em? hala bude ozna?ena je?tě logem vlastníka celého areálu. Svazu ?eskomoravskych vyrobních dru?stev (S?MVD), se stejnymi rozměry.

Obě loga budou prosvětlena dnes tolik moderní a hlavně úspornou LED technologií, co? zajistí neru?ící osvětlení. Zdroje světla budou ukryty v konstrukci jednotlivych písmen, která vytvo?í halo efekt a zvyraznění nápisu bez nutnosti pou?ít p?ímé osvětlení, které by mohlo oslňovat ?idi?e na p?ilehlé komunikaci.

Jednotlivá písmena budou vyrobena z plechu v provedení s plnym ?elem tak, aby světlo procházelo skute?ně jen ze zadní strany. Co se tyká technologie vyroby písmen a osvětlení, vybírali jsme z několika návrh? od hliníkového profilu s napnutou poti?těnou plachtou p?es vyfrézovaná písmena právě a? po vítěznou technologii, která nakonec na hale najde své místo.

A kdy ?e to bude? V sou?asné době dobíhá stavební ?ízení, p?edpokládany termín pro vlastní instalaci je p?elom roku.

Komentá?e jsou uzav?ené

桃红色界