LOGIK se stal ?lenem POPAI

V Praze, 1. ?íjna 2015 - Spole?nost LOGIK se v?těchto dnech stala ?lenem presti?ního klubu vyrobc? prost?edk? pro podporu prodeje, oborové asociace POPAI CE. Potvrzuje tak stoupající vyznam prost?edk? in-store komunikace ve svém vyrobním programu.
Spole?nost LOGIK, s.r.o. pat?í mezi největ?í polygrafické závody ve st?ední a vychodní Evropě. Na trhu p?sobí ji? od roku 1999 a zamě?uje se na konven?ní tiska?skou a kniha?skou vyrobu. Sou?ástí vyrobního programu jsou i nástroje pro podporu prodeje z?hladké a vlnité lepenky. Mezi stě?ejní vyrobky spole?nosti LOGIK, s.r.o. pat?í produktové obaly v?etně speciálních promo balení, podlahové stojany a displeje nebo doplňkové prvky komunikace v?místě prodeje. Vyroba probíhá na vlastních ?pi?kovych strojích s?d?razem na maximální kvalitu a rychlé termíny dodání. ?Právě prost?edky in-store komunikace a produktové obaly, vyrobené z?papíru, hladké i vlnité lepenky pat?í k?rostoucím segment?m v?na?em vyrobním programu díky investicím do technologického vybavení v?posledních letech,“ ?íká Václav Loubek, marketing manager spole?nosti LOGIK.

Sou?ástí slu?eb spole?nosti LOGIK, s.r.o. jsou i marketingová a reklamní agentura, oddělení konstrukce a designu prvk? podpory prodeje, a logistické slu?by. Právě komplexní slu?by, které zajistí klient?m správny vyběr vhodnych a ú?innych nástroj?, jejich unikátní zpracování p?i zachování cenové efektivity a design, sledující cíle konkrétní kampaně, tvo?í p?idanou hodnotu, která zákazník?m p?iná?í optimální ?e?ení konkrétních po?adavk? a cíl?.

St?edoevropská pobo?ka POPAI ?je?jednou z?úspě?ně fungujících pobo?ek světové sítě POPAI. V?sou?asnosti její ?lenská základna p?edstavuje 75 ?len? – p?edních spole?ností z?r?znych oblastí oboru komunikace v?prodejních místech.

Komentá?e jsou uzav?ené

桃红色界