Tiskárna

P?i realizaci zakázek navrhneme a vyu?ijeme optimální tiskovou technologii plochého ofsetu nebo digitálního tisku dle po?adavk? konkrétní realizace. Zajistíme v?echny typy dokon?ovacích prací a ru?ního zpracování zakázek. Tiskoviny personalizujeme a zajistíme hromadnou nebo individuální distribuci podle p?ání klienta.

P?ipravíme funk?ní kreativní koncept va?í kampaně. Na?e vyzkumné a?vyvojové oddělení navrhne optimální konstrukci a?vzhled POS materiál? a?obal? jak z hlediska p?sobení na zákazníky v místě prodeje, tak umístění a?logistiky.

Vybavení tiskárny LOGIK zaji??uje v?asné dodávky v po?adovaném termínu a?kvalitě produkce.

heidelberg small

桃红色界