Reklamní agentura

Pro podporu komunika?ních cíl? navrhneme ucelenou komunika?ní kampaň s vyu?itím v?ech relevantních nástroj? reklamního mixu. Zpracujeme marketingovy audit.

Ve spolupráci se zákazníkem definujeme cíle projektu. Kampaň navrhneme, graficky a produk?ně p?ipravíme, otestujeme. Sestavíme a?budeme ?ídit mediální plán a produkci.

hlasime

桃红色界