Logistika

V rámci dokon?ovacích slu?eb zajistíme dopravu zakázky dle zadaného distribu?ního seznamu vlastní dopravou nebo s vyu?itím slu?eb smluvních partner? v p?edem ur?eném ?ase. Díky otev?enému p?ístupu a?zku?enostem s?distribucí nezvy?ujeme dopravou dohodnutou cenu zakázky ve?formě?vícenáklad?.

Volíme v?dy optimální zp?sob p?epravy (vlastní doprava, kuryr, spedi?ní spole?nost, ?eská po?ta apod.). Z partnerskych p?epravních spole?ností nej?astěji vyu?íváme slu?eb spole?nosti Toptrans.

Klient?m spole?nost LOGIK garantuje v?asné dodávky v dohodnutych termínech a parametrech.

hlasime

桃红色界