Konstrukce

Uvědomujeme si vyznam komunikace v místě prodeje na?nákupní rozhodování zákazníka. Vyznamnou konkuren?ní vyhodou na?í spole?nosti je vlastní kreativní oddělení pro vyvoj obalového ?e?ení a nástroj? podpory prodeje (POP/POS materiál?). Na základě po?adavk? klienta, charakteristiky daného produktu a na?ich bohatych zku?eností p?ipravíme optimální ?e?ení obal?, POP/POS materiál? pro FMCG trh i speciální segmenty s?luxusním?zbo?ím.

V oblasti vyvoje obal? navrhneme optimální ?e?ení primárního obalu, ktery vychází z?po?adavk? zákazníka na jeho vzhled, maximálně podpo?í benefity daného vyrobku, vyu?ije moderní design, plnohodnotně ochrání vyrobek a?zároveň splní po?adavky na snadnou manipulaci a?skladování. Vzhledem k?rozměru a?váze vyrobku a?projektovanému zp?sobu u?ití obalu navrhneme optimální materiál pro jeho vyrobu. Otestujeme funk?nost, p?ipravíme 3D model obalu a maketu, kterou lze reálně testovat.

Na základě vyvoje primárního obalu p?ipravíme optimální sekundární balení, které navrhneme v souladu s po?adavky klienta na po?et vyrobk? v?balení, p?ípadně na jeho funk?ní a?snadné u?ití v?rámci podpory prodeje (displej boxy). Pro ú?ely reklamních kampaní navrhneme ideální ?e?ení v?oblasti promo, skupinovych nebo komplementárních balení (cross promotion?aktivity).

Máme zku?enosti s vyvojem funk?ních prvk? podpory prodeje nap?í? v?emi trhy. V rámci reklamních kampaní navrhneme konstruk?ní i?designové ?e?ení uceleného regálového brandingu, mimoregálového zna?ení, navigace i?venkovních prvk? reklamy.

construction

桃红色界