Design

Na?im klient?m p?ipravíme komunika?ní kampaň i po stránce kreativní grafiky. Grafické studio je sou?ástí tiskárny a klient tak m??e vyu?ít synergii vyplyvající z úzké spolupráce s vyrobou a technologické znalosti pracovník??studia.

Sou?ástí slu?eb studia jsou i doplňkové slu?by v oblasti vyvoje text?, zaji?tění p?eklad?, textovych korektur, focení v?etně slu?eb fotoateliéru, foodstylingu a dal?ích aktivit souvisejících s kompletní realizací zakázky.

design

桃红色界