Slu?by

SLUZBY CZ
Samotny tisk bereme jako jednu sou?ást ?etězce vyroby funk?ního a?efektivního ?e?ení pro na?e zákazníky. Sou?ástí nabídky tiskárny LOGIK jsou tak i p?ípravné a návazné slu?by, které zaji??ují pro zákazníky to?nejpodstatněj?í – jistotu, ?e jejich tiskoviny budou p?ipraveny v?maximální mo?né mí?e tak, aby splnily i ty nejnáro?něj?í po?adavky.

Proto nabízíme zákazník?m i slu?by reklamní agentury, která p?ipraví koncept na základě definovanych cíl? konkrétní realizace, vybere optimální ti?těné nástroje, ale i?dal?í komunika?ní prost?edky a zajistí co?nejefektivněj?í nasazení komunikace.

Oddělení konstrukce navrhuje jednotlivé ti?těné prvky tak, aby byly v?dy unikátní z pohledu designu, funk?ní pro pot?eby konkrétního nasazení, a?cenově efektivní. Navrhneme ideální ?e?ení tvaru, designu i materiálu, stejně jako vyrobní technologie.

Na?e grafické oddělení je p?ipraveno navrhnout kreativní design s vyu?itím design manuál? konkrétního zákazníka s?ohledem na funkci p?ipravované?tiskoviny.

LOGIK PF 2014 02

桃红色界