Galerie

Zde naleznete na?e realizace s mo?ností vyběru oblasti, která vás zajímá.

 • Stolní kalendá?e

  Stolní kalendá?e

  Kapacita a technologické vybavení kalendá?ovny spole?nosti LOGIK umo?ňuje vyrobu a??2000?stolních kalendá?? za hodinu. Provoz tak pat?í mezi největ?í ve?st?ední Evropě.…

  Info

 • Nástěnné kalendá?e

  Nástěnné kalendá?e

  Kapacita a technologické vybavení kalendá?ovny spole?nosti LOGIK umo?ňuje vyrobu a? 2000 nástěnnych kalendá?? za hodinu. Provoz tak pat?í mezi největ?í…

  Info

 • Prodejní stojany

  Prodejní stojany

  Jeden ze základních prvk? prodeje. Soust?edíme se?na?vyrobu p?edev?ím z?hladké a?vlnité lepenky. Tyto stojany jsou tak vhodné p?edev?ím do?retailu k?promocím rychloobrátkového…

  Info

 • In-store displeje

  In-store displeje

  Prodejní displeje slou?í k upozornění nakupujících v místě prodeje. Pat?í mezi nejefektivněj?í nástroje in-store komunikace a ve spolupráci s prodejními…

  Info

 • Barkety

  Barkety

  Pultové prodejní stojánky pat?í mezi nejoblíbeněj?í prost?edky in-store promotion. Navrhujeme a vyrábíme unikátní ?e?ení, která jsou v?dy p?izp?sobena produktu a…

  Info

 • Katalogy

  Katalogy

  Katalogy pat?í mezi nejpou?ívaněj?í nástroje prezentace produktové nabídky i?v?internetové době. Zákazník získá hodnotnou informaci, kterou si m??e odnést dom? na?později.…

  Info

 • krabice KCD edition 800x500 px

  Produktové obaly

  Uvědomujeme si funkce obal?. V?echny obaly vyrábíme s?d?razem na?v?echny nezbytné funkce – komunikaci, ochranu zbo?í, snadny transport a?logistiku. Specializujeme se…

  Info

 • Letáky

  Letáky

  Základní nástroj neadresné komunikace se?zákazníky. Vyrábíme letáky pro?nejr?zněj?í ú?ely, od propaga?ních materiál? maloobchodních ?etězc? a??po?vysoce kvalitní tiskoviny.

  Info

 • Donuty na sněhu

  Donuty na sněhu

  Pro segment donut? jsme v leto?ní zimě p?ipravili a kompletně realizovali sérii event? nap?í? ly?a?skymi st?edisky v ?eské republice. Cílem…

  Info

桃红色界