Reference

REFERENCE CZ
Respektujeme p?ání na?ich zákazník? ohledně uve?ejňování zp?sobu a?rozsahu spolupráce, proto zde naleznete pouze ty konkrétní ukázky na?ich?produkt?, k jejich? prezentaci máme vyslovné svolení na?ich klient?.

Podívejte se na vybrané?p?íklady realizací z některych atraktivních segment? pro p?edstavu, jaké jsou mo?nosti a?schopnosti tiskárny LOGIK.

Ukázkové realizace a p?ípadové studie?v oblasti ti?těné komunikace, která?vás zajímá, vám rádi dolo?íme p?i osobním jednání.

桃红色界