POP/POS

POP/POS Produkty

 • Prodejní stojany

  Prodejní stojany

  Jeden ze základních prvk? prodeje. Soust?edíme se?na?vyrobu p?edev?ím z?hladké a?vlnité lepenky. Tyto stojany jsou tak vhodné p?edev?ím do?retailu k?promocím rychloobrátkového…

  Info

 • In-store displeje

  In-store displeje

  Prodejní displeje slou?í k upozornění nakupujících v místě prodeje. Pat?í mezi nejefektivněj?í nástroje in-store komunikace a ve spolupráci s prodejními…

  Info

 • Barkety

  Barkety

  Pultové prodejní stojánky pat?í mezi nejoblíbeněj?í prost?edky in-store promotion. Navrhujeme a vyrábíme unikátní ?e?ení, která jsou v?dy p?izp?sobena produktu a…

  Info

 • Letáky

  Letáky

  Základní nástroj neadresné komunikace se?zákazníky. Vyrábíme letáky pro?nejr?zněj?í ú?ely, od propaga?ních materiál? maloobchodních ?etězc? a??po?vysoce kvalitní tiskoviny.

  Info

 • Zu?lech?ování tisku

  Zu?lech?ování tisku

  Vkládáme do tisku osobnost prost?ednictvím nejmoderněj?ích metod zu?lech?ování. Zvyrazníme tiskoviny lakem, ra?bou, vysekem, slepotiskem a?dal?ími technologickymi postupy. Nabízíme nej?ir?í ?kálu…

  Info

 • Grab’n’Go stojany

  Grab’n’Go stojany

  Displeje pro podporu prodeje vlastní konstrukce, které slo?íte p?ímo na prodejně v rekordně krátkém??ase. Po konci kampaně je zase v?kompaktním…

  Info

 • Shelf stoppery

  Shelf stoppery

  Shelf stopper zaji??uje ozna?ení místa vystavení v?regálu tak, aby ho viděl ji??zdálky ka?dy p?icházející zákazník. Je umístitelny témě? kdekoli na?prodejní…

  Info

 • Nescafe wobbler_s800px

  Wobblery

  Wobblery pat?í mezi dynamické prvky in-store komunikace díky schopnosti kmitání – tedy pohybu a upoutání pozornosti, a?tudí? jsou základní esencí…

  Info

桃红色界