Donuty na sněhu

Pro segment donut? jsme v leto?ní zimě p?ipravili a kompletně realizovali sérii event? nap?í? ly?a?skymi st?edisky v ?eské republice.

Cílem projektu bylo atraktivním a nenásilnym?zp?sobem seznámit náv?těvníky ly?a?skych?st?edisek s konceptem donut? spole?nosti?La Lorraine a podpo?it obrat partnerskych
prodejen této spole?nosti.

Stáhnout PDF?(9 MB)

Komentá?e jsou uzav?ené

桃红色界