Politika kvality | Eticky kodex

POLITIKA SOCIáLNí ODPOVěDNOSTI, BEZPE?NOSTI A OCHRANY ZDRAVí P?I PRáCI A SYSTéMU ?íZENí KVALITY A ENVIRONMENTU

Spole?nost LOGIK s.r.o. jako dodavatel v oblasti polygrafické vyroby si uvědomuje, ?e dodr?ování zásad sociální odpovědnosti, etickych zásad podnikání, bezpe?nosti a ochrany zdraví p?i práci a ochrany ?ivotního prost?edí je trvalou sou?ástí ka?dodenních ?inností a proto ve vztahu ke své ?innosti, roz?í?ení portfolia zákazník?, udr?ení spokojenosti stálych zákazník?, posílení pozice na trhu a uplatnění po?adavk? standard? ?SN EN ISO 9001:2016 a ?SN EN ISO 14001:2016 se zavazuje k plnění této politiky systému ?ízení:

  • Kvalitní produkty a slu?by jsou základem na?eho podnikání. Nabízíme komplexní slu?by, které se sna?íme stále roz?i?ovat a zkvalitňovat. Zajistíme vyrobu produkt? v té nejvy??í kvalitě od návrhu a? po finalizaci. Chceme vytvo?it ty nejlep?í podmínky pro na?e zákazníky a obchodní partnery a zároveň pozitivně p?ispívat ke zkvalitnění ?ivotního prost?edí.
  • Kvalifikovaní a motivovaní zaměstnanci jsou základem kvality na?ich vyrobk? a poskytovanych slu?eb. Proto na?e spole?nost nejen udr?uje, ale neustále zvy?uje odborné znalosti, povědomí a praxi v?ech svych zaměstnanc? a obchodních partner?.
  • Klademe d?raz na kvalitu a p?vod vstupních surovin a tím chráníme ?ivotní prost?edí. Pou?íváme p?ednostně ekologicky ?etrné materiály, vyrobky, technologie a slu?by. Sna?íme se maximálně sni?ovat negativní dopady polygrafické vyroby na kvalitu ?ivotního prost?edí ?ádnym t?íděním vznikajících odpad?, p?ednostním p?edáním odpad? k dal?ímu vyu?ití.
  • Plníme legislativní po?adavky. Specializovaní pracovníci neustále udr?ují a aktualizují legislativní registr, p?i?em? vyhodnocují povinnosti vyplyvající pro na?í spole?nost z právních p?edpis? ?i jinych po?adavk?. Dodr?ujeme zásady etického podnikání bez úplatk?, korupce, podvod? ?i jinych nekalych podnikatelskych a obchodních praktik. Dodr?ujeme zásady transparentního podnikání, zachováváme d?věrnost informací.
  • Sna?íme se zajistit ty nejlep?í pracovní podmínky. Neustále analyzujeme a vyhodnocujeme environmentální a etické aspekty vyplyvající z na?í ?innosti a rizika v oblasti bezpe?nosti práce. Tímto p?edcházíme p?ípadnym haváriím, poruchám a pracovním úraz?m. Posilujeme vědomí zaměstnanc? o d?le?itosti dodr?ování zásad etického kodexu, etického podnikání, ochrany vlastního zdraví a zdraví svych koleg?, ?ivotního prost?edí, klademe d?raz na osobní odpovědnost za prosazování a dodr?ování etického kodexu, etického podnikání, právních a jinych p?edpis? p?i práci.
  • Máme otev?eny p?ístup a dělíme se o na?e poznatky. Dbáme na komunikaci jak se zaměstnanci spole?nosti, tak se zákazníky, dodavateli i dal?ími stranami. Nasloucháme jim, reagujeme na jejich p?ipomínky a po?adavky plníme rychle. Pravdivě informujeme ve?ejnost a v?echny zainteresované strany o vysledcích a dopadech ?inností a cílech v oblasti ochrany ?ivotního prost?edí. Podporujeme vzájemnou vyměnu informací.
  • Zavedli jsme a udr?ujeme po?adavky spot?ebitelskych ?etězc? a zavázali jsme se plnit závazky v souladu s Policy for the Association of Organizations with FSC? (FSC-POL-01-004) a s mezinárodním standardem PEFC ST 2002:2013.
  • Závazek vedení spole?nosti k trvalému zlep?ování efektivnosti integrovaného systému ?ízení. Vyhlá?ená POLITIKA SOCIáLNí ODPOVěDNOSTI, BEZPE?NOSTI A OCHRANY ZDRAVí P?I PRáCI A SYSTéMU ?íZENí KVALITY A ENVIRONMENTU je vedením schválena a podporována. Pro její naplnění se vedení zavazuje tuto politiku dodr?ovat a její dodr?ování vy?adovat od v?ech zaměstnanc? i obchodních partner?.

Tomá? ?íha

jednatel spole?nosti

V Praze dne: 2. května 2019

桃红色界