Na?i partne?i

Heidelberg-Logo_large
Spole?nost Heidelberg byla zalo?ena v roce 1850 a po celé jedno a p?l století je?pr?kopníkem a trvalym partnerem polygrafického pr?myslu. Stroje se zna?kou Heidelberg v?dy pat?ily a pat?í k absolutní ?pi?ce na světovych trzích, a to zejména díky dokonalému dílenskému zpracování a technickym inovacím, které s perfektním servisním zázemím p?iná?ejí zákazníkovi vysokou produktivitu a spolehlivost.
Xerox-Logo
Spole?nost Xerox je jedni?kou v oblasti produk?ních systém? s komplexním sortimentem softwaru, ktery je hlavní p?idanou hodnotou této spole?nosti. Spolehlivost a profesionalita Xeroxu nám umo?ňuje garantovat realizaci i těch nejnáro?něj?ích úloh v oblasti digitálního tisku a personalizace tiskovin.
BOBST_logo
Bobst pat?í k celosvětově nejvyznamněj?ím dodavatel?m zpracovatelskych stroj? na?vyrobu obal?. Svoji ?innost soust?e?uje do t?í hlavních obor?, ve kterych dodává za?ízení několika samostatnych vyrobních zna?ek. Pro v?echna strojní za?ízení spole?nosti Bobst je typická prvot?ídní kvalita dodávanych stroj?, jejich dlouhá ?ivotnost a?p?edev?ím schopnost zaji??ování produkce obal? v maximální mo?né dosa?itelné kvalitě, které je dosahováno pomocí ?ady pomocnych kontrolních za?ízení, je? jsou instalována vět?inou in-line na?vyrobních linkách.

桃红色界