O spole?nosti

Jsme moderní ?eská spole?nost s vlastní tiskovou vyrobou, reklamní a?marketingovou agenturou, profesionálním grafickym studiem a?samostatnym vyvojovym oddělením pro design a?konstrukci obal? a?nástroj? podpory prodeje (POP/POS?materiál?).

Pat?íme mezi největ?í tiskárenské komplexy na území ?eské republiky s?rozsáhlymi mo?nostmi v?oblasti kniha?ského zpracování, personalizace tiskovin, kompletace a?logistiky a?dal?ích slu?eb pro ?e?ení komplexních komunika?ních kampaní na?ich?klient?.

Firma je z?pohledu vyroby rozdělena na t?i divize – plochy ofsetovy tisk, vyrobu obal? a?dal?ích produkt? z hladké lepenky, a?v?neposlední ?adě i?rozr?stající se?divizi kartoná?e pro vyrobu prost?edk? podpory?prodeje.

Synergie, kterou jsme schopni na?im zákazník?m nabídnout v?propojení slu?eb reklamní agentury, moderní tiskárny a?logistického operátora, je hlavním d?vodem, ktery nás ?adí mezi vyznamné hrá?e v?oblasti vyvoje a?realizace ucelenych marketingovych koncept?. I?proto jsme vyznamnym partnerem ?ady vyznamnych ?eskych i?nadnárodních firem.

Z?polygrafickych slu?eb nabízíme zákazník?m ofsetovy a?digitální tisk s?vyu?itím nejmoderněj?ích tiskovych a?kniha?skych technologií. Kromě slu?eb v oblasti vyroby a?distribuce tiskovin poskytujeme kompetentní slu?by spojené s?vyvojem a??ízením ucelenych komunika?ních aktivit.

Koncovym zákazník?m, vydavatelskym dom?m i?reklamním agenturám, nabízíme kompletní poradensky servis, individuální p?ístup, kvalitu a?rychlost zpracování zakázek.

Na trhu p?sobíme v?sou?asné podobě od roku 1999. Disponujeme ?pi?kovym vybavením v?oblasti plochého ofsetového a?digitálního tisku, kompletním zázemím pro kniha?ské zpracování zakázek, dostate?nou kapacitou pro ru?ní kompletaci zakázek a?vlastní dopravou, která dodá zakázky v?as na smluvené?místo.

Konkuren?ní vyhody

  • Reklamní a polygraficky servis pod jednou st?echou.
  • Silné reference, ?pi?ková technologie a dokonalé know-how.
  • Zku?eny tym kreativních grafik?, DTP pracovník?, technolog?, konstruktér? a?marketér?.
  • Zku?enosti s kompletní realizací ?irokého spektra marketingovych projekt? a doplňkovych slu?eb v oblasti vyroby a exekuce kampaní.
  • Schopnost nabídnout inovativní ?e?ení související se znalostí trhu a?souvisejících trend?.
  • Schopnost kreativně rozpracovat p?edstavu klienta od základní my?lenky nebo adaptovat zákazníkovu p?edstavu na funk?ní ?e?ení.
  • Procesní p?ístup k zakázkám na základě standardu ?SN EN ISO 9001:2016 a ?SN EN ISO 14001:2016.
  • Technologie pro v?echny typy polygrafickych produkt? od tisku leták?, p?es realizaci promo balení a? po vyrobu konstruk?ně slo?itych kartonovych produkt? v podobě podlahovych stojan? a?dal?ích produkt? ur?enych pro in-store komunikaci.

Seznamte se s na?í spole?ností??ZDE
Více informací o na?ich slu?bách naleznete ZDE

桃红色界