Papír dělá Vánoce (Marketing&Media 41/2015)

Podzim je v?tiskárnách váno?ní období. P?ipravujeme nejen p?edváno?ní prodejní kampaně a jejich prvky, ale i tiskoviny firem na p?í?tí rok, katalogy, kalendá?e, vlastně v?e, co vás v?kancelá?i po cely rok obklopuje.

Co tedy p?ed Vánoci ?ádat od své tiskárny? Poj?me se podívat na malého pr?vodce prvky, které vám uleh?í práci, a také pomohou prodávat.

1) Katalogy: Luxusní i bě?né katalogy pat?í mezi základní komunika?ní nástroje a vybavu obchodník?, a je dobré jejich p?ípravu nepodcenit. Správně zvolit papír, speciální povrchové úpravy, vhodnou vazbu, to v?e hraje nezanedbatelnou roli.
2) Ro?enky a vyro?ní zprávy: Dal?í ti?těné materiály, kterymi se va?e spole?nost prezentuje navenek. Prezentovat se jako silná spole?nost znamená vyu?ít kvalitní technologii tisku a kniha?ského zpracování.
3) Ka?dodenní drobnosti: Ka?dy den v?kancelá?i vás provázejí tiskoviny, kterych si mo?ná ani nev?imnete, p?esto pat?í k?základ?m firemní komunikace. Mluvíme t?eba o hlavi?kovém papíru, obálkách, vizitkách, ale te? p?ed koncem roku to jsou dal?í typy, ze kterych hovo?í va?e firma navenek.
4) Kalendá?e: Díváme se na ně cely rok, proto nezapomeňte p?ed koncem roku p?ichystat ten vá? firemní tak, aby va?i zákazníci nechtěli koukat na nic jiného.
5) Prvky podpory prodeje: úspě?ná in-store kampaň nem??e byt postavena jen na jednom prvku. A tak slou?í papír jako vychozí surovina pro mnoho dal?ích, neméně d?le?itych prvk? pro upoutání pozornosti nakupujících, od wobbler? a? po speciální formáty a tvary.
6) Obaly z?hladké lepenky: Speciální dárková balení hrají prim p?i vyběru vhodného p?edmětu pod Váno?ní strome?ek. Kosmetika, pé?e o tělo nebo t?eba potraviny v?zajímavém, luxusně p?sobícím obalu, to v?e zaznamenává p?ed Vánoci raketovy r?st i díky obal?m, které dotvá?ejí celkovy dojem.
7) Kartonové stojany a displeje: základ komunikace v?místě prodeje nejen během celého roku, ale zejména v?p?edváno?ním období. Jejich vyhodou jsou nízké náklady, krátké vyrobní lh?ty, snadny transport a mo?nost unikátních tvarovych a barevnych kombinací.

Komentá?e jsou uzav?ené

桃红色界