Vítejte u spole?nosti LOGIK!

Pat?íme mezi největ?í tiskárenské komplexy na území ?eské republiky s rozsáhlymi mo?nostmi v oblasti publikací a vizuální komunikace.

POMáHáME NA?IM ZáKAZNíK?M
naplňovat jejich cíle

Pracujeme pro největ?í zákazníky na trhu. P?IDEJTE SE K NIM I VY.

Na po?átku ka?dé realizace spole?nosti LOGIK je komunikace.
Zeptáme se vás, jaké cíle má va?e kampaň, abychom mohli vybrat vhodné nástroje z na?í nabídky. Zeptáme se, koho chcete oslovit, a podle toho p?ipravíme funk?ní design. Zeptáme se na unikátní prvky va?í zna?ky, abychom je do návrhu p?enesli. A?budeme rádi, kdy? se budete ptát i vy nás. Jaké máme dosavadní zku?enosti? Pro koho pracujeme?
Jaké je na?e vyvojové a vyrobní zázemí?

více info...

PRO? SI VYBRAT LOGIK

page1-img1
  • Reklamní a polygraficky servis pod jednou st?echou.
  • Silné reference, ?pi?ková technologie a dokonalé know-how.
  • Zku?eny tym marketér?, kreativních grafik?, DTP pracovník?, technolog?, konstruktér?.
  • Zku?enosti s kompletní realizací ?irokého spektra marketingovych projekt? a doplňkovych slu?eb v oblasti vyroby a exekuce kampaní.
  • Schopnost nabídnout inovativní ?e?ení související se znalostí trhu a?souvisejících trend?.

?

  • Schopnost kreativně rozpracovat p?edstavu klienta od základní my?lenky nebo adaptovat zákazníkovu p?edstavu na funk?ní ?e?ení.
  • Procesní p?ístup k zakázkám na základě standardu ?SN EN ISO 9001:2016 a ?SN EN ISO 14001:2016.
  • Technologie pro v?echny typy polygrafickych produkt? od tisku leták?, p?es realizaci promo balení a? po vyrobu konstruk?ně slo?itych kartonovych produkt? v podobě podlahovych stojan? a dal?ích produkt? ur?enych pro in-store komunikaci.
O spole?nosti

Nahlédněte do portfolia


Stále posouváme své hranice a objevujeme nové mo?nosti p?i ?e?ení komunika?ních pot?eb na?ich zákazník?.

桃红色界