Historie

LOGIK je ryze ?eská spole?nost, která je v sou?asné podobě na trhu více ne? 15 let. Za dobu na?í existence jsme se stali spolehlivym partnerem v oblasti marketingovych a reklamních slu?eb, tisku a grafiky pro ?adu vyznamnych spole?ností na ?eském i zahrani?ním trhu.

 • P?ed rokem 1999 – zna?né zku?enosti v oblasti reklamy, grafiky, polygrafické vyroby – několik spole?ností, několik spole?ník?
 • 1999 leden – rozhodnutí – takto ji? dál ne
 • 1999 – zalo?ení spole?nosti LOGIK – Praha-Stra?nice – studio, digitální tisk, ofsetovy tisk
 • 2000 – otev?ení dal?ího provozu v Dolních Po?ernicích (650 m2) – ofsetová tiskárna A2 2/0 a 4/0, sítotisková tiskárna, knihárna
 • 2002 – p?echod z formátu A2 na formát B2 – zakoupení nového tiskového stroje Polly 474/4
 • 2003 – roz?í?ení kniha?ské vyroby o kartoná?ní vyrobu – vysek, ka?írování, lepení
 • 2004 – vyvojové st?edisko obal?, roz?í?ení vyroby v Dolních Po?ernicích na cca 1 600 m2
 • 2005 – roz?í?ení vyroby o povrchové zu?lechtění – lak, lamino
 • 2006 – p?íprava na roz?í?ení vyroby na formát B1
 • 2007 léto – zakoupení a rekonstrukce areálu v Hostavicích – pro formát B1
 • 2007 podzim – zavedení formátu B1 jak v tisku, tak v dokon?ujících zpracováních
 • 2008 – sestěhování provozovny Stra?nice do Dolních Po?ernic, roz?í?ení vyroby na cca 2 000 m2, roz?í?ení studia
 • 2009 – nákup dal?ích tiskovych technologií B1
 • 2010 – zavedení ra?by horkou fólií a vysokoproduk?ní laminace ve formátu B1
 • 2011 – jsou nám malé prostory – hledání vhodného objektu
 • 2012 – po?ízení nového objektu a jeho rekonstrukce
 • 2012 – stěhování první ?ásti spole?nosti LOGIK do novych moderních a rozsáhlych prostor v Praze 9
 • 2014 – roz?í?ení vyroby do nově po?ízeného areálu v Praze - Horních Po?ernicích
 • 2016 - spu?tění vlastního stroje Durst Rho P10 250HS?pro malosériovou vyrobu

桃红色界