Archiv kategorie: tahák

Manuál zákazníka

Nemusíte o tisku a polygrafické vyrobě vědět v?e. Od toho jsme tu my. Sestavili jsme krátky manuál zákazníka, ktery vám m??e pomoci p?i zadávání?zakázek a vstupních úvahách o mo?ném zp?sobu realizace va?ich projekt?. Manuál p?iná?í p?ehled základních informací a pojm? ze světa tisku. Manuál zákazníka je ur?en zejména zástupc?m reklamních agentur a marketingovym pracovník?m, kte?í…
Text

Poznáte, zda je kniha vázaná, nebo bro?ovaná?

Potisknout papír pomocí nejmoderněj?ích tiskovych stroj? je pouze jeden z úkol? ka?dé tiskárny. Neméně d?le?ité je dát zákazník?m na vyběr ?iroké spektrum následného zpracování, proto?e bez něj je tiskovina ?jen" poti?těnym papírem. Strojová vazba p?itom nabízí doslova symfonii pokro?ilych technologií. V tomto ?lánku?vám p?edstavíme dva základní typy vazeb - V1 a V2. Ka?dá z nich…
Text

Jak se to dělá aneb Vyroba publikace

Pou? libovolné publikace tiskovym procesem a? po finální pou?ití je poměrně dlouhy proces, ktery zahrnuje mnoho díl?ích krok?, vedoucích k dokonalému vysledku. Jak to v praxi vypadá, vám uká?eme na vzniku na?ich vlastních firemních prezentací, kterymi vybavujeme obchodní oddělení a jsou pro klienty d?le?itym zdrojem informací o spole?nosti LOGIK, s.r.o. (Pokra?ování textu…)
Text

Komunika?ní plochy ?????in-store displeje

Klí?em k úspě?né in-store kampani je práce s plochou zvoleného displeje. Zákazníky oslovíte, pokud specifické díly vyu?ijete správnym zp?sobem. Ka?dy si toti? zaslou?í zvlá?tní p?ístup, proto?e oslovuje zákazníka jinak. A ka?dy hraje svou unikátní roli v procesu, kterym zákazníka vytrhujeme z jeho za?ité rutiny a nutíme ho sáhnout po vystaveném zbo?í. (Pokra?ování textu…)
Text

桃红色界