Archiv kategorie: Blog

Nabízíme svoje slu?by, abychom to v?echno zvládli

NA?E KOMPLEXNí SLU?BY Nabízíme návrh produktu, jeho vyvoj, konstrukci, grafiku i tisk – zvládneme digitální a ofsetovy tisk i speciální slu?by typu digi UV. M??eme vám pomoci s tím, co je pro vás bě?né, ale v sou?asné době bohu?el nedostupné. NOVé OBALY VYROBK? Prodáváte produkt, ktery nyní nelze nabízet, proto?e není baleny nebo sou?asny obal…
Text

Nové ?íslo na?eho BLOGU je na světě

I tentokrát se v na?em ob?asníku m??ete dozvědět mnoho zajímavych věcí. Do?tete se, jak funguje na?e grafické studio s certifikací ISO. P?iblí?íme Vám, jak se vyvíjel obal pro celosvětově úspě?nou po?íta?ovou hru?Kingdom Come: Deliverance. Necháme Vás nahlédnout pod pokli?ku vyvoje dárkovych balení. Inspirujeme Vás kompletním vyvojem zna?ky luxusních ?perk?. A mnohem víc :) Ani tentokrát…
Text

Nová doba ledková

V rámci vysoce konkuren?ního prost?edí dermokosmetického trhu jsme v zimě realizovali pilotní projekt optimálního nasvětlení regálu pro zna?ku Bioderma v síti lékáren. S vyu?itím podobné, nákladově témě? shodné technologie jako u konkuren?ních produkt? jsme díky vhodněj?ímu konceptu a jiné volbě umístění LED pásek dosáhli extrémního rozdílu ve vizibilitě vystavenych produkt? a jejich schopnosti podpo?it impulzivní…
Text

Chcete víc od své tiskárny? Umíme také exkluzivní ?perky.

?e doká?eme navrhnout a realizovat cokoliv ze světa tisku, to u? ur?itě víte. Umíme ale mnohem?víc. P?ed několika tydny jsme kompletně p?ivedli na trh novou ambiciózní zna?ku WITH U. Jedná se o unikátní koncept ?perk? s?otisky prst?, vlasy zalitymi do prysky?ice nebo luxusní solitéry s osobními diamanty. Filozofie ?perk? WITH U vychází z p?esvěd?ení, ?e…
Text

桃红色界