Poznáte, zda je kniha vázaná, nebo bro?ovaná?

Potisknout papír pomocí nejmoderněj?ích tiskovych stroj? je pouze jeden z úkol? ka?dé tiskárny. Neméně d?le?ité je dát zákazník?m na vyběr ?iroké spektrum následného zpracování, proto?e bez něj je tiskovina ?jen" poti?těnym papírem. Strojová vazba p?itom nabízí doslova symfonii pokro?ilych technologií. V tomto ?lánku?vám p?edstavíme dva základní typy vazeb - V1 a V2. Ka?dá z nich je vhodná na něco jiného a ka?dá má samoz?ejmě své limity.

Vé-jedni?ka

Pro měkkou V1 vazbu máme ve spole?nosti LOGIK k dispozici dvě kompletní automatické linky, a v tomto ohledu tak máme dostate?nou kapacitu pro jakékoliv náklady. Na linku v plném záp?ahu je hezky pohled. Z jednotlivych vě?í se odebírají nakládané bloky list? a sná?ejí se do sebe, aby dojely do drátova?ky, která je během zlomku vte?iny opat?í skobkami. Ty sice vypadají jak z kancelá?ské se?íva?ky, ale vězte, ?e rychlost ?ití je v tomto p?ípadě mnohem, mnohem vy??í. Svě?it se technice je v tomto p?ípadě vyrazně efektivněj?í ne? manuální ?ití.

V1 neboli se?itová vazba na skobi?ku je nejroz?í?eněj?ím druhem měkké vazby. Jednotlivé slo?ky publikace, tedy listy, jsousneseny do sebe. K tomu slou?í tzv. sná?ecí linka. Blok list? se vlo?í do jednou ryhované obálky z tu??ího papíru (nebo podle zadání) a ve h?betu se se?ije skobkami. Ostatní t?i strany jsou následně o?íznuty a bro?ura je hotová. Ploché spony je mo?né alternativně nahradit sponami s oky, pokud je tiskovina ur?ena ke vlo?ení do ?anonu. Vazba V1 má také svou normu, konkrétně ON 88 3750. Ta stanoví, ?e maximální dovoleny rozsah pro měkkou vazbu V1 je nejvy?e 60 list? (120 stran) u papíru gramá?e max. 70 g/m2, u vy??ích gramá?í pak 44 list? (88 stran). Po?et skobek na se?ití se dle normy ?ídí formátem:

- do A6 1-2 skobky
- A6 a? A5 2-3 skobky
- pro vět?í formáty 2-4 skobky.

Díky zkvalitnění dostupnych materiál? a vyrobních postup? ji? tyto hodnoty nejsou dogmatem a je mo?né je p?ekro?it.

Vé-dvojka

Na paperbackovou kni?ní vazbu V2 máme dokonce k dispozici jeden z nejrychlej?ích stroj?, jaké jsou v ?eské republice v provozu. Kapacita této linky je tě?ko p?edstavitelnych 12 000 ks/h, tedy zhruba 3,5 publikace za vte?inu.

A jak V2 vypadá? Blok list? je poskládán ze slo?ek nebo jednotlivych list? snesenych za sebou. Ty jsou po jemném odfrézování slepeny ve h?betě disperzním tavnym nebo PUR lepidlem a vlo?eny nebo zavě?eny do měkké papírové obálky a následně o?íznuty po t?echstranách.

Pou?ití lepené vazby V2 je ideální nap?íklad pro vícelistové ?asopisy a katalogy, v?etně luxusních. Za optimální objem se pova?uje rozsah od 88 vnit?ních stran. Kromě tradi?ní V2 vazby existují i speciální typy, nap?íklad opat?ené tvrdym p?ebalem vazby (hardcover), V2 s klopou a dal?í.

Skládání

Atraktivní firemní a dal?í publikace je ale mo?né vytvá?et i bez vyu?ití vazby. Odpově? má jméno skládání a spo?ívá - správně - ve skládání archu poti?těného materiálu. Skládání (bě?ně nazyvané falcování) následuje vět?inou jako první navazující kniha?ská operace po tisku. Na falcova?ce pro formát B1 doká?eme podle plo?né hmotností materiálu zpracovat p?i vstupní ?í?i a? 820 mm a? 14 lom?. Asi nejznáměj?ím artiklem ze skládaného papíru jsou turistické a dal?í mapy nejr?zněj?ích formát? a ú?el?. Ka?dy, kdo turistickou mapu někdy dr?el v ruce, ví, ?e slo?it ji zpět do kapesního formátu vy?aduje obvykle několik pokus?. A p?itom je to zdánlivě tak jednoduché. Alespoň kdy? to dělá skládací linka, kterych máme ve spole?ností LOGIK hned osm. Ale mapa není jedinym skládanym formátem. Variant existuje velká ?ada - nap?íklad pro jídelní lístky, nejr?zněj?í letáky, pozvánky, oznámení,... Na nej?astěj?í zp?soby skládání tiskovin se podívejte na obrázek.

Komentá?e jsou uzav?ené

桃红色界