úspěch Chupa Chups? ve ?kolách

Cílem kampaně bylo oslovit atraktivním ?zp?sobem ?áky ?a?studenty základních a?st?edních ?kol ?p?ímo na??kolní p?dě, ?rozehrát zábavu ?spojenou se zna?kou Chupa Chups ?a?podpo?it vnímané ?propojení zna?ky ?s?hudbou pro mladé.?Z toho d?vodu se zna?ka spojila s hudebními hvězdami. V ?eské republice byl hlavním tahákem kampaně Ben Cristovao, na Slovensku rapper Majk Spirit. Hlavní cenou pak byl v obou zemích koncert těchto hvězd pro celou ?kolu.

Netradi?ní segment

Po?adavkem zadavatele bylo dostat zna?ku p?ímo do ?kol. Tento po?adavek je velmi nestandardní a vět?ina zadavatel? se těmto kampaním vzhledem k legislativním a?věcnym komplikacím vyhybá. Na??kolní p?dě v podstatě nelze pou?ít standardní prvky vykonnostních mechanik soutě?í. Je nutné respektovat po?adavky zákona a zároveň pracovat s?vnímáním kampaně ze?strany vedení ?kol i rodi?? dětí. Dal?ím klí?ovym faktorem je samoz?ejmě oslovit ?áky a studenty. Pro ú?ely kampaně jsme p?ipravili jednoduchy, ale o to ú?inněj?í model. T?ídní kolektivy pod vedením svych u?itel? dostaly za úkol vyrobit z?obal? produkt? Chupa Chups plakát s hudební tématikou (?R), respektive obal nového CD Majka Spirita (SR).

Boj o hvězdy

P?esto?e obě národní hvězdy byly hlavním poutákem soutě?e s Chupa Chups, nebyl jejich koncert jedinou sou?ástí hlavní ceny.?Dal?í cenou pro vítěznou t?ídu byl finan?ní p?íspěvek 80 000 K? na rekonstrukci tělocvi?ny ?i?její vybavení. A vítězná t?ída si také zajela na?cool vylet za 40 000 K?. T?ídy na 2. a 3. místě pak vyrazily na vylet za 15 000 K?.

Realizace

Kromě návrhu a ?ízení soutě?e jsme ve?spole?nosti LOGIK navrhovali i kompletní realizaci podp?rné kampaně. Bez podpory vedení ?kol by akce nefungovala. Proto jsme realizovali directmailovou kampaň, kdy ?editelé obdr?eli jak motiva?ní dopis, tak sérii informa?ních materiál? pro pedagogicky sbor a?POS materiál? pro umístění na vhodnych místech ?kolních?budov.
Ve spolupráci se spole?ností spravující reklamní nosi?e na základních a st?edních ?kolách proběhla plakátová kampaň. Informace o?kampani ve směru k u?itel?m se objevily i?v U?itelskych novinách formou PR ?lánk?, redak?ních ?lánk? a inzerce.

Podpora kampaně

V rámci podpory soutě?e byla samoz?ejmě p?ipravena i kampaň mimo ?koly, která cílila p?ímo na ?áky a studenty. Cílem této díl?í kampaně bylo informovat rovnou potenciální ú?astníky a p?imět je k p?esvěd?ení jejich u?itel? a ?editel? k zapojení do soutě?e. Zde spole?nost LOGIK zadavateli navrhla vyu?ít zejména inzerci ve speciálně vybranych ?asopisech a na on-line serverech orientovanych na mladé a diverzifikovanou POS kampaň zamě?enou primárně na men?í prodejny umístěné v?okolí??kol.

Vysledek

Jak ukázaly vysledky, zvolené komunika?ní kanály, spolu s atraktivní mechanikou, zaznamenaly a? ne?ekany úspěch a potvrdily erudici na?í spole?nosti p?i návrhu a realizaci kompletních komunika?ních kampaní.
Sázka na hvězdy a dal?í atraktivní ceny, kreativní mechaniku a zapojení kolektivního ducha zabrala, a to jak v ?eské republice, tak na Slovensku. Sbírání obal? a jejich p?etvo?ení v dokonalá díla se stalo na měsíc zábavou pro témě? tisícovku ?kolních t?íd.
Jedinym problémem v rámci celé kampaně bylo kone?né hodnocení a vyběr vítěz? kampaně. Soutě?ní návrhy zabraly témě? ?ty?i palety. V rámci hodnocení bylo uděláno ve spolupráci s porotou několik p?edvyběr?, a i p?esto měla porota ve?finálním vyběru neuvě?itelně tě?kou práci p?i?volbě těch nejlep?ích děl.

Slovo klienta

?Kampaň Chupa Chups do ?kol, kterou pro nás p?ipravila a také po technické stránce zabezpe?ovala spole?nost LOGIK, p?ekonala na?e o?ekávání. Díky kreativní mechanice a vhodně zvolenym cenám se do kampaně zapojilo tisíc ?kol a p?ibli?ně 25 tisíc dětí. Vysledkem byly ú?asné nápadité vystupy, které byly navíc silně propojeny se zna?kou. Práce v?ech ú?astník? nám udělaly velkou radost. V sou?asné době toti? není v?bec jednoduché takhle aktivně zapojit děti a p?imět je, aby dobrovolně a?spole?ně pracovaly na jednom projektu s jedním spole?nym cílem. Vě?ím, ?e si ?as na projektu u?ily a i díky kampani se jejich vztah k zna?ce Chupa Chups prohloubil.“
Katarína Fiantoková, Perfetti van Melle

Komentá?e jsou uzav?ené

桃红色界