KBA Rapida 164: ?ná? největ?í dělník

Formát B0+ pat?í mezi největ?í tiskové formáty v ofsetovém tisku. Nejen?e na něj m??ete natisknout motiv a? do rozměru odpovídajícího standardnímu formátu B0, ale m??ete také vyu?ít skládání více motiv? na jeden arch a tím uspo?it náklady. V tiskárně LOGIK je KBA Rapida 164, stroj formátu B0, rozměrově největ?ím dělníkem z na?ich tiskovych stroj?.

Modelová ?ada Rapida 164 byla vyrobcem p?edstavena na p?elomu let 2012 a 2013 a?vychází ze série 145, p?i?em? obě rodiny se li?í p?edev?ím plochou pro tisk. Datum p?edstavení ukazuje, ?e se jedná o nejmoderněj?í generaci stroj?, plnou automatiky a dal?ích chytrych ?e?ení, která smě?ují p?edev?ím k co nejvy??í rychlosti a kvalitě tisku, stejně jako minimální zmetkovitosti a odpadu. Pro zákazníka to?znamená několik věcí – svou zakázku bude mít k dispozici velmi rychle, v maximální mo?né kvalitě za minimální náklady, které nejsou zbyte?ně navy?ovány nehospodárnym vyu?itím barev ?i velkym odpadem vzniklym p?i?rozjezdu tiskového stroje.

Velky a rychly

KBA Rapida pat?í díky moderní konstrukci zároveň mezi nejrychlej?í stroje s takto velkym formátem. Dle konfigurace doká?e potisknout a? 15 000 arch? za hodinu. Za osmihodinovou směnu tak pro p?edstavu zvládne potisknout a??26 fotbalovych h?i??. To je jako skoro v?echny stadióny první a druhé ?eské fotbalové ligy (těch je 30). P?edpokládáme v?ak, ?e nepotiskujete zrovna fotbalová h?i?tě.
Tedy vězte, ?e bě?nych A1 poster? zvládne Rapida vytisknout kolem 25 000 za hodinu. Pokud pot?ebujete katalog formátu A5, díky vykonu KBA Rapida 164 jich za hodinu m??ete mít p?ibli?ně bezmála 200 tisíc. Pro srovnání, stejně rychlá tiskárna (tedy s kapacitou kolem 12 000 – 15 000 arch?/hod.) nejbě?něj?ího formátu B2 jich za stejnou dobu zvládne ?ty?ikrát méně.

Poz?e skoro cokoliv

Tedy alespoň co se tyká variant papír?. Ve?standardní vybavě je KBA Rapida 164 p?ipravena na média s tlou??kou v rozmezí 0,1?0,7 mm. Stejné rozmezí platí v p?ípadě vybavy pro potisk vyhradně papír?. S vybavou pro potisk hladké lepenky od cca 450 g/m2 stroj zvládne a? 1,2?mm silny materiál. Vybava pro potisk mikrovlny je pak nastavena a? na?tlou??ku 1,6?mm a tak je stroj vhodny na?velmi ?iroké portfolio?zakázek.
Obecně pat?í KBA Rapida 164 celosvětově mezi?nejmoderněj?í dostupné technologie pro tisk a?provozovatel?m nabízí obrovské benefity pro zákazníky v oblasti rychlosti, kvality a?ceny?tisku.
Vyu?ití formátu B0+ umo?ňuje spole?nosti LOGIK flexibilní p?ístup k nejr?zněj?ím typ?m zakázek a?maximální produktivitu.

O spole?nosti KBA

Spole?nost Koenig & Bauer neboli KBA z německého Würzburgu je nejstar?ím vyrobcem tiskovych stroj? na světě. Firmu zalo?ili Friedrich Koenig a Andreas Friedrich Bauer u? v roce 1817. ?KBA pat?í i divize KBA Grafitec, v sou?asné době jediny vyrobce ofsetovych stroj? v ?eské republice. Model KBA Rapida 164 se vyrábí v německém závodě spole?nosti ve městě Radebeul.

Komentá?e jsou uzav?ené

桃红色界