Event UNIQA v Samechově

Mezi projekty marketingové a reklamní agentury spole?nosti LOGIK pat?í i?eventy.?V?polovině ?íjna jsme ji? po?tvrté p?ipravili ?akci pro nejúspě?něj?í obchodní poradce ?a?vedoucí generálních agentur UNIQA ?poji??ovny – takzvany V.I.P.?Club.?P?íprava setkání V.I.P. Clubu za?íná ji? na ja?e, kdy je nutné najít a zabezpe?it vhodny objekt pro?konání.

Klient na za?átku ur?í lokalitu a?specifikuje klí?ové po?adavky a?na nás je vytipovat několik vhodnych objekt?, které jsou schopny plně zabezpe?it pr?běh akce v dostate?né kvalitě: ubytovací kapacita a?její kvalita, vhodné konferen?ní místnosti, atraktivní okolí s?mo?ností nabídky doprovodnych aktivit pro suchou i?mokrou variantu, samoz?ejmě dobré jídlo v?p?íjemném prost?edí a?v?neposlední ?adě schopnost a?ochota hotelu poskytnout bezproblémovy a?rychly servis v?pr?běhu celé akce.

UNIQA, kam se podíváte

Za místo konání leto?ního V.I.P. Clubu poji??ovny UNIQA bylo zvoleno okolí Prahy. U?vytipovanych objekt? jsme osobně ově?ili jejich zp?sobilost a?následně vybrali shortlist pěti míst, ktery jsme p?edlo?ili klientovi s?doporu?eními, pro? jsou pro jeho ú?el nejvhodněj?í. Díky tomu jsme se mohli zaru?it za bezproblémovy pr?běh akce.
Kone?ná volba padla na kongresové centrum Samechov, které se nachází nedaleko města Sázavy v malebném Posázaví.

Pro bezproblémovy p?íjezd ú?astník? byl stejně jako ka?dy rok p?ipraven funk?ní naviga?ní systém od v?ech hlavních tah?, tak aby i?p?íjezd byl komfortní. V?rámci celého hotelového komplexu byl p?ipraven vkusně zvoleny, ale vyrazny branding, po?ínaje bannery na parkovi?ti p?es vytvo?ení ?UNIQA infopointu v?recepci“, kompletní vyzdobení konferen?ních místností a? po vyu?ití vlaje?ek jako napichovátek na?ob?erstvení v?pr?běhu celého konání akce.

Vzdělávání i zábava

Klí?ovym dnem ka?doro?ní akce je pátek. V?pr?běhu dopoledne probíhají pracovní workshopy ú?astník? a?v?odpoledních hodinách spole?ny program. V?leto?ním roce jsme pro ú?astníky domluvili individuální prohlídku nádherného gotického hradu ?esky ?ternberk i?s?následnym ob?erstvením v?hradní restauraci. Na hrad, ktery je od Samechova vzdálen více ne? 20 km, dopravil ú?astníky akce objednany autobus.

V?podve?erních hodinách mohli ú?astníci vyu?ít ?irokou ?kálu p?ipravenych outdoorovych i?indoorovych aktivit. Pro relaxaci pak byla ur?ena relaxa?ní masá? celého těla pro v?echny zájemce. Ve?er proběhl v místní restauraci pe?livě navr?eny a p?ipraveny raut, ktery stimuloval chu?ové pohárky i?vizuální receptory v?ech ú?astník? akce.

P?i sobotním odjezdu dostali v?ichni ú?astníci maly dárek, kterym letos byly o?í?ky v?medu s?unikátní etiketou V.I.P. Clubu 2015. Z?reakcí ú?astník? bylo patrné, ?e stejně jako minulé ro?níky se i?tento p?es nep?ízeň po?así vyda?il. Hlavní cíl akce byl splněn – spokojenost nejen prodejc?, ale i?vedení poji??ovny UNIQA. A?u? nyní se m??eme tě?it na dal?í ro?ník…

Slovo klienta

?Spole?nost LOGIK, se kterou rádi spolupracujeme nejen p?i zaji?tění event?, p?i realizaci leto?ního V.I.P. Clubu opětovně prokázala vysokou úroveň pochopení na?ich pot?eb, dokonalou preciznost a perfektní organiza?ní schopnosti. ?Vysledkem byla, stejně jako v minulych letech, bezproblémová realizace ?leto?ní akce. Ta byla zá?itkem a?mimo?ádnym zpest?ením v?edních dn? snad pro v?echny ú?astníky…“
?árka Urbanová, event manager poji??ovny UNIQA

Komentá?e jsou uzav?ené

桃红色界