CTP: d?le?ity ?krok na?cestě ke?kvalitnímu tisku

Moderní ofset nabízeny ?dnes v?tiskárně LOGIK ?je o?světelné roky vzdálen tradi?ní p?edstavě. Díky pr?bě?nym investicím do?novych technologií dnes zákazníci ?profitují z rychlosti, kvality a?v?neposlední ?adě i?ekologie tisku. Jedním z?prvk?, které k?tomu p?ispívají, je technologie CTP pro p?ípravu tiskovych desek.

Ofsetová technologie pracuje na principu ?naná?ení jednotlivych barev na papír, p?i?em? k?vymezení, kam má byt barva na papír nanesena, slou?í tiskové desky. Takovych desek pot?ebujete tolik, kolika barvami hodláte tisknout. V?LOGIKu máme technologie pro tisk ze?dvou, ?ty?, pěti a??esti barev plus naná?ení laku.
Obvyklá zakázka si tak vy?ádá vyrobu minimálně ?ty? tiskovych desek pro ?ernou, modrou, purpurovou a??lutou, p?ípadně dal?í pro p?ímé barvy. Star?í postup p?ípravy desek, pou?ívany je?tě na?p?elomu tisíciletí, je známy jako osvit. Jednalo se o?velmi zdlouhavou zále?itost s?velkym potenciálem k?chybám.

Z po?íta?e na desku

?e?ením, které ?as na p?ípravu tiskovych desek velmi zkrátilo, byla technologie CTP, co? je zkratka pro computer to plate. V krátkosti spo?ívá v tom, ?e se data ze souboru, ktery vytvo?í grafik, pomocí specializovaného za?ízení p?esvítí rovnou na tiskovou desku, a odpadají tak nutné mezikroky. Zakázka je k tisku p?ipravena mnohem rychleji ne? kdykoliv d?íve.
K p?enosu motivu na desky pro jednotlivé barvy se pou?ívá laseru. V zásadě existují dvě technologie – termální laser a fialovy laser. Spole?nost LOGIK pou?ívá k osvitu desek první jmenovanou: PlateRite Ultima 24000 z?produkce lídra v tomto segmentu, spole?nosti Fujifilm.
PlateRite Ultima 24000 umo?ňuje ve standardním provedení osvit desek ve velkém formátu a? do rozměru 1 750 mm × 1 400 mm, stejně jako standardní osvit malych formát? od?650?mm?×?550 mm (s tovární úpravou). ?PlateRite Ultima 24000 je t?ídou sama o?sobě?– jde o?pravé multiformátové CTP?za?ízení.

Pokro?ilá hlava s 512 kanály

Pro vyvoj revolu?ní multikanálové osvitové hlavy byla pou?ita technologie GLVTM, díky které CTP dosahuje pozoruhodně vysokych rychlostí a vysoké kvality osvitu. ?pi?ková osvitová hlava obsahuje 512 individuálních laserovych zdroj? (verze S a Z, verze SX obsahuje jednu hlavu s 1?024 lasery, verze ZX obsahuje dvě hlavy po?1?024 laserech), které exponují desku v??irokych pruzích a?dávají tak za?ízení PlateRite Ultima 24000 nesrovnatelně vy??í vykon bez újmy na?kvalitě osvitu.

Automatické in-line děrování

S volitelnym in-line děrováním jsou desky ?děrovány je?tě p?ed upevněním na buben. ?In-line děrování poskytuje vy??í p?esnost registrace ne? manuální nebo off-line děrování a rovně? pomáhá eliminovat chyby obsluhy a?urychluje dobu p?ípravy. K CTP lze instalovat a? 10 děrovacích blok?, mezi kterymi lze ?během osvitu volit podle rozměru desky a?typu tiskového stroje.

Spolehlivé automatické zakládání desek

Automatizace je klí?ovym prvkem v manipulaci s?deskami velkych formát?. P?i konstrukci PlateRite Ultima 2400 byl vyu?it extrémně spolehlivy systém manipulace s deskou. Během transportu nep?ijde citlivá vrstva desky do ?ádného kontaktu, ?ím? se eliminuje riziko jejího po?kození. Volitelny automaticky naklada? se ?ty?mi kazetami umo?ňuje mít p?ipraveno a? 300?desek a??ve??ty?ech r?znych formátech.
Ochranny papír je automaticky odstraněn p?ed nalo?ením desky. Stroj PlateRite Ultima 24000 je také vybaven automatickym stolem pro nakládání desek po jednom kuse. Operátor jednodu?e polo?í desku na st?l a?zbytek celého procesu je ji? automaticky. Desky jsou p?edány do procesoru p?es volitelny m?stek nebo volitelny vykládací st?l.

Vysoce produktivní duální osvit desek

PlateRite Ultima 24000 doká?e na bubnu??osvítit dvě desky (a? do rozměru 1 060 mm × 1?600?mm) sou?asně. úspora ?asu na?osvitu a?manipulaci s deskou tak p?edstavuje vyrazny nár?st produktivity.? Zdroj: Fujifilm Europe

Komentá?e jsou uzav?ené

桃红色界