Areál budoucnosti

Spole?nost LOGIK pat?í mezi nejvyznamněj?í subjekty v oblasti polygrafie na trhu st?ední a vychodní Evropy. Klient?m nabízí produkty ofsetového, digitálního maloplo?ného i?velkoplo?ného tisku, vyvoje a realizaci ucelenych komunika?ních aktivit. Spole?nost se na konci roku 2012 p?estěhovala do nově budovaného rozsáhlého polygrafického centra, které je umístěno p?ímo v?Praze. Areál?nám umo?ňuje naplnit na?e vysoké ambice a zaji??uje prostor pro rozvoj. Podívejte se na vizualizaci toho, jak bude areál vypadat v nejbli??ích letech.

桃红色界