Měsí?ní archiv: ?ervenec 2018

Manuál zákazníka

Nemusíte o tisku a polygrafické vyrobě vědět v?e. Od toho jsme tu my. Sestavili jsme krátky manuál zákazníka, ktery vám m??e pomoci p?i zadávání?zakázek a vstupních úvahách o mo?ném zp?sobu realizace va?ich projekt?. Manuál p?iná?í p?ehled základních informací a pojm? ze světa tisku. Manuál zákazníka je ur?en zejména zástupc?m reklamních agentur a marketingovym pracovník?m, kte?í…
Text

桃红色界