Měsí?ní archiv: Prosinec 2017

Prosincové ?íslo na?eho ?asopisu

V prosinci jsme vydali dal?í ?íslo na?eho ?asopisu, ktery vás chce seznamovat se zajímavymi projekty a inspirovat vás p?i plánování va?ich aktivit. V aktuálním ?ísle se m??ete seznámit nap?. s tím, jak se p?ipravují 3D publikace. Naleznete zde ?lánek o realizaci netradi?ních adventních kalendá??. Uká?eme Vám,?jak se lepí krabi?ky nebo Vás p?esvěd?íme o tom, ?e…
Text

3D publikace

Pro ambiciózní vydavatelství Studio Marwin jsme v rámci projektu Marwin jsme v?rámci projektu Marwin Edition konstruk?ně navrhli, vytiskli a kniha?sky zpracovali dvě jedine?né prostorové knihy. Jejich vyjime?nost tkví zejména ve slo?itosti vyobrazenych motiv?. Jsou d?kladně promy?leny tak, aby se v knize i p?i opakovaném otev?ení v?dy zobrazovaly stejně, dr?ely tvar a zachovaly si po?adovanou funk?nost.…
Text

Nová certifikace kvality

V srpnu jsme se stali hrdymi dr?iteli novych certifikát? ISO. Mezi prvními tiskárnami v ?eské republice jsme prokázali shodu zavedeného Integrovaného systému ?ízení s nově vydanymi normami ISO 9001:2016 a ISO 14001:2016. Platnost těchto osvěd?ení se tyká nejen obecnych polygrafickych proces?, ale i vyvoje a konstrukce obal?, stojan? a kompletních grafickych slu?eb. Spokojenost na?ich zákazník?…
Text

桃红色界