Měsí?ní archiv: Zá?í 2016

Poznáte, zda je kniha vázaná, nebo bro?ovaná?

Potisknout papír pomocí nejmoderněj?ích tiskovych stroj? je pouze jeden z úkol? ka?dé tiskárny. Neméně d?le?ité je dát zákazník?m na vyběr ?iroké spektrum následného zpracování, proto?e bez něj je tiskovina ?jen" poti?těnym papírem. Strojová vazba p?itom nabízí doslova symfonii pokro?ilych technologií. V tomto ?lánku?vám p?edstavíme dva základní typy vazeb - V1 a V2. Ka?dá z nich…
Text

LOGIK v Po?ernicích dostane dvě velkoplo?ná loga

Vyrobní závod spole?nosti LOGIK v pra?skych Horních Po?ernicích,?zamě?eny p?edev?ím na kartoná?, se do?ká nového ozna?ení. Stávající ?edá fasáda toti? kolemjedoucím nijak nenazna?uje, co se za ní skryvá. A to je ?koda, jeliko? náv?těva hornopo?ernické haly zanechá v ka?dém silny dojem. Proto padlo rozhodnutí o umístění velkoplo?ného světelného loga LOGIK Print & Postpress o rozměrech 7x3…
Text

桃红色界