Měsí?ní archiv: ?ervenec 2016

Vyhraj ka?dy den s lízátky Chupa-Chups

Zákazník?m spole?nos LOGIK nabízíme kromě slu?eb tiskárny také servis v podobě p?ípravy kompletních BTL aktivit. Letos to byla nap?íklad?spot?ebitelská soutě? pro zna?ku Chupa Chups, kterou p?ipravila na?e interní reklamní a marketingová agentura. ?? (Pokra?ování textu…)
Text

LOGIK navrhl pro Equa bank reklamní tramvaj

U? několik tydn? vozí Prahou cestující tramvaj 15T For City v barvách spole?nosti Equa bank s motivy probíhající jarní pohádkové kampaně. Graficky návrh a p?ípravu dat pro vyrobu zajistil LOGIK. (Pokra?ování textu…)
Text

Oddělení konstrukce: kreativní jádro

V rámci vyrobního procesu prvk? in-store komunikace pat?í k nejd?le?itěj?ím zastávkám oddělení konstrukce. Na základě definovanych bod? navrhne ?e?ení tak, aby bylo unikátní, funk?ní a samoz?ejmě také cenově efektivní. (Pokra?ování textu…)
Text

桃红色界