Měsí?ní archiv: ?erven 2016

Komunika?ní plochy ?????in-store displeje

Klí?em k úspě?né in-store kampani je práce s plochou zvoleného displeje. Zákazníky oslovíte, pokud specifické díly vyu?ijete správnym zp?sobem. Ka?dy si toti? zaslou?í zvlá?tní p?ístup, proto?e oslovuje zákazníka jinak. A ka?dy hraje svou unikátní roli v procesu, kterym zákazníka vytrhujeme z jeho za?ité rutiny a nutíme ho sáhnout po vystaveném zbo?í. (Pokra?ování textu…)
Text

Durst Rho P10 250HS

Nové mo?nosti tisku ve spole?nosti LOGIK Na po?átku roku 2016 roz?í?ila po?etné ?ady na?ich tiskovych stroj? první velkoplo?ná digitální tiskárna Durst Rho P10 250HS, ur?ená na vyrobu men?ích sérií, u kterych není pro zákazníky ekonomicky vyhodné tisknout na ofsetu. Zákazníci spole?nosti LOGIK tak své zakázky budou mít vyrobené je?tě rychleji p?i zachování kvality ofsetu. V…
Text

桃红色界