Měsí?ní archiv: Prosinec 2015

PF na cely rok

P?i návrhu firemního PF spole?nosti LOGIK jsme letos vycházeli z?faktu, ?e poděkování na?im klient?m by mělo mít trvalej?í hodnotu, stejně jako ji má na?e vzájemná spolupráce. Proto jsme p?edem vylou?ili v?echny varianty, které by ?ekal osud vět?iny PF. Ta jsou obvykle po Vánocích schována do ?uplíku, snědena nebo vypita a v?únoru u? si na ně…
Text

Snadná cesta do tiskárny

Pro usnadnění orientaci na?ich klient?, kte?í za námi jezdí do hlavního areálu firmy v?Praze 9 – Libni do ulice Pod ?ancemi, jsme instalovali p?íjezdové cedule s?uvedením orienta?ního směru a p?ibli?né vzdálenosti k provozovně LOGIK. Dvě se nacházejí na světelné k?i?ovatce p?i odbo?ení z?ulice Spojovací, t?etí p?ed "matoucí" k?i?ovatkou v cílové ulici Pod??ancemi. Na?i zákazníci, pou?ívající…
Text

Tady ?ije (nejen) Jack

V pr?běhu roku 2015 jsme p?ipravovali několik projekt? pro spole?nost Brown-Forman, respektive pro zna?ku Jack Daniel’s Tennessee Whiskey. ?Díky povedenym obal?m, které vznikaly v?tiskárně LOGIK, m??eme směle parafrázovat oblíbeny ?slogan z reklamy: I u nás ?ije Jack. Produktové portfolio zna?ky Jack Daniel’s zahrnuje americkou whiskey, p?i?em? nejznáměj?í je Jack Daniel’s Tennessee Whiskey. Do ?rodiny“ Jack…
Text

Gabriela Stehlíková: Práce pro zna?ku Jack Daniel’s je radost

O materiály podpory prodeje zna?ek rodiny Jack Daniel’s se ve spole?nosti Brown-Forman Czech Republic stará Gabriela Stehlíková. Polo?ili jsme jí několik otázek ohledně práce pro legendární zna?ku. Promobalení pro zna?ku Jack Daniel’s se vyzna?ují prémiovym zpracováním s?vyu?itím pokro?ilych mo?ností tisku a?vysekovych technologií. Co je d?vodem, ?e berete funkci obal? takto vá?ně a?zodpovědně? Jack Daniel’s je…
Text

桃红色界