Event UNIQA v Samechově

Mezi projekty marketingové a reklamní agentury spole?nosti LOGIK pat?í i?eventy.?V?polovině ?íjna jsme ji? po?tvrté p?ipravili ?akci pro nejúspě?něj?í obchodní poradce ?a?vedoucí generálních agentur UNIQA ?poji??ovny – takzvany V.I.P.?Club.?P?íprava setkání V.I.P. Clubu za?íná ji? na ja?e, kdy je nutné najít a zabezpe?it vhodny objekt pro?konání. Klient na za?átku ur?í lokalitu a?specifikuje klí?ové po?adavky a?na nás je…
Text

úspěch Chupa Chups? ve ?kolách

Cílem kampaně bylo oslovit atraktivním ?zp?sobem ?áky ?a?studenty základních a?st?edních ?kol ?p?ímo na??kolní p?dě, ?rozehrát zábavu ?spojenou se zna?kou Chupa Chups ?a?podpo?it vnímané ?propojení zna?ky ?s?hudbou pro mladé.?Z toho d?vodu se zna?ka spojila s hudebními hvězdami. V ?eské republice byl hlavním tahákem kampaně Ben Cristovao, na Slovensku rapper Majk Spirit. Hlavní cenou pak byl v…
Text

KBA Rapida 164: ?ná? největ?í dělník

Formát B0+ pat?í mezi největ?í tiskové formáty v ofsetovém tisku. Nejen?e na něj m??ete natisknout motiv a? do rozměru odpovídajícího standardnímu formátu B0, ale m??ete také vyu?ít skládání více motiv? na jeden arch a tím uspo?it náklady. V tiskárně LOGIK je KBA Rapida 164, stroj formátu B0, rozměrově největ?ím dělníkem z na?ich tiskovych stroj?. Modelová…
Text

CTP: d?le?ity ?krok na?cestě ke?kvalitnímu tisku

Moderní ofset nabízeny ?dnes v?tiskárně LOGIK ?je o?světelné roky vzdálen tradi?ní p?edstavě. Díky pr?bě?nym investicím do?novych technologií dnes zákazníci ?profitují z rychlosti, kvality a?v?neposlední ?adě i?ekologie tisku. Jedním z?prvk?, které k?tomu p?ispívají, je technologie CTP pro p?ípravu tiskovych desek. Ofsetová technologie pracuje na principu ?naná?ení jednotlivych barev na papír, p?i?em? k?vymezení, kam má byt barva…
Text

桃红色界